ระบบร่างกายนั้น  ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำงานเชิงระบบ  ที่มีการบูรณาการที่ดีที่สุด   ทุกส่วนของร่างกายเราต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป    หัวใจก็ทำงานอีกอย่าง   ตับก็ทำงานอีกอย่าง   ม้ามก็ทำงานอีกอย่าง   ลำไส้ก็ทำอีกเรื่องหนึ่ง     แต่ทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี    มีระบบสื่อสารที่ดีมาก  ก็คือ   ระบบประสาท     เกิดอะไรที่ไหนจะสะท้อนถึงกันหมด    มีระบบเลือด ของเหลวในร่างกายที่ส่งผ่านถึงกันหมด

การทำงานเป็นระบบ  จึงอาจเรียนรู้ได้จากหลักธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานี่เอง