เมื่อวานได้เล่าเรื่องความภาคภูมิใจ ของ สคส. ในการจัดเวทีเสวนาความรู้ปฏิบัติของ "คุณเอื้อ" เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พค. ๔๙ ไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/39152     

         วันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อ "คุณเอื้อ" ที่เขียนบล็อกเป็นประจำ     ใช้บล็อกของตนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน KM ภายใน

องค์กร      และใช้สำหรับ ลปรร. กับภายนอกองค์กร      ดังต่อไปนี้
            ๑. ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร  รองอธิการบดี  มน.                       

                 ๓๕๘ บันทึก    gotoknow.org/nurqakm
            พญ. อัจฉรา เชาวะวณิช 

                  ผอ. สถาบันบำราศนราดูร      ๑๒๓ บันทึก    

                  gotoknow.org/achara
            ๓. รศ. มาลินี ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  มน.            

                 ๙๘ บันทึก    gotoknow.org/9nuqa
            ๔. รศ. พญ. ปารมี ทองสุกใส  หนภ. พยาธิวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มอ.    ๗๔ บันทึก    gotoknow.org/paramee
            ๕. คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย   กรมส่งเสริมการเกษตร              

                 ๓๐ บันทึก   gotoknow.org/-doae-
            ๖. อ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี มอ.                       

                 ๙ บันทึก   gotoknow.org/phichit

        สำหรับท่านที่ ๖ เขียนน้อยแต่สาระหนักแน่นมาก    เข้าทำนองนักมวยหมัดหนัก     จึงนำมาลงไว้ด้วย

วิจารณ์ พานิช
๑๘ กค. ๔๙