การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง     ทำให้พนักงานต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ปฏิบัติระหว่างกัน     แต่การประยุกต์ใช้ระบบหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานทำยาก    เพราะหัวหน้ามักจะหวงลูกน้องที่ทำงานดี ไม่อยากให้หมุนไปอยู่หน่วยงานอื่น     ยิ่งถ้าคาดว่าตนจะได้คนที่ทำงานไม่ดีมาทำงานด้วย  ก็จะยิ่งไม่ยินยอมให้มีการหมุนเวียนงาน
        อุปสรรคอีกประการหนึ่ง คือคนที่ทำงานในตำแหน่งเชิงเทคนิค มักจะหมุนเวียนงานยาก     เนื่องจากหาคนอื่นมาทำงานเชิงเทคนิคนั้นไม่ได้     และตนเองก็ไม่มีทักษะในการทำงานอื่น

       ผมเพิ่งไปเห็นที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) ที่เขาใช้วิธีให้มีพนักงานตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดภายในส่วนงานหนึ่ง     ทำให้สามารถหมุนเวียนงานกันได้    โดยที่คนที่ไม่คุ้นกับงานบางอย่างก็เรียนเอาเองจากเพื่อนร่วมงาน  

       ระบบไอที และเครื่องจักรอัตโนมัติที่ก้าวหน้ามากในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนแต่ละคนสามารถทำงานได้หลายหน้า หลายทักษะ 

   นี่คือแนวโน้มสากลของการทำงาน - multitasking    แต่แม้จะทำงานหลายหน้าเหมือนๆ กัน แต่ก็รู้กันว่าใครทำงานไหนชำนาญเป็นพิเศษ    ก็จะถือผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ และคนอื่นๆ ก็จะมาขอเรียนรู้     เป็นการจัดการความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิย. ๔๙