knowledge managment :การจัดการองค์ความรู้ คือ กระบวนการของการจัดการองค์ความรู้ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ที่มีอยู่มากมายในองค์กร ให้เป็นระบบ ระเบียบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรได้ เช่น การจัดกระบวนการสรรหาบุคลากร ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีขั้นตอน