เรียนรู้จากการประเมินคุณภาพ

 สิ่งที่ผู้ประเมินที่ดีพึงกระทำ คือ การไปเรียนรู้สภาพจริงของการทำงานของคณาจารย์ที่ได้รับการประเมิน

ภาพ หัวหน้าวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ จากขวาสุด ผศ.ดร.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล(เสื้อเหลือง) อ.ดร.ทญ.พีรยา ภูอภิชาติดำรง หัว  หน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ (คนกลาง) และ อ.ดร.ทญ.รุ่งอรุณ เกรียงไกร ซ้ายสุด 

 ท่านหัวหน้าภาควิชากำลังเล่าให้ทีมประเมินฟังถึงการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยสอนและบริการ Dentistภาคเล็กๆจะได้รับความช่วยเหลือของคณาจารย์ภาคต่างๆที่มีคณาจารย์เพียงพอ นับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล ที่ค้นพบในการทำงานของคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นแบบอย่างที่ดีครับ ช่วยเหลือกันข้ามภาควิชา

 

JJ