มาตราฐานการศึกษาของชาติ

หมูน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตราฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

        อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข

ตัวบ่งชี้

1.1  กำลังกาย  กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2  ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม

1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4  ทักษะทางสังคม

1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ตัวบ่งชี้

2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

2.2  มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

2.3  มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่   3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  การสร้างวิถีการเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้

3.1  การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

3.2  การศึกษาวิจัย  สร้างเสริม  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้

3.3  การเสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation)ความเห็น (0)