เพิ่มหมู่บ้านนำร่องในอำเภอทุ่งใหญ่  จำนวน  25  หมู่บ้าน  ทั้งหมด ใน  7  ตำบล