กิจกรรมสำหรับครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2553)

 

ผมได้รับเกียรติจาก รร.ห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง ไปจัดกิจกรรมสำหรับครูจำนวน 50 ท่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 (ทั้งวัน)

โดยได้รับคำแนะนำจากครูแป้นดังนี้

"ต้องการให้จัดเนื้อหาการอบรมให้กับครู คือ เรื่องของวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่

สู่วิธีคิดให้กับครูที่สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นำกระบวนการไปปรับใช้สู่ห้องเรียนได้

เน้นให้นำทักษะกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงให้มีความรู้เท่าทันโลกของการเปลี่ยนแปลง"

ผมจึงลองจัดเตรียมกิจกรรม 3 รูปแบบดังนี้ (อาจปรับเปลี่ยนได้) 
 


 

1) การเรียนรู้วิทยาการจากข่าว & เรื่องราวรอบตัว

 

รูปแบบ : การใช้คำถามเปิดประเด็น + บรรยาย + ซักถาม + สาธิตด้วยการทดลอง

เนื้อหา : ประเด็นจากข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น  

 • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นข่าวในสื่อสารมวลชน
 • ปรากฏการณ์ทางจิตที่อาจเกิดในโรงเรียน เช่น อุปาทานหมู่
 • ความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ใกล้ตัว
 • กรณี GT200 โดยให้อภิปรายแง่มุมที่ควรรู้ & จำลองสถานการณ์ทดสอบ
 • เหรียญควอนตัม กับ "ความเชื่อ/มายาคติ" ต่างๆ ในสังคมไทย

ระยะเวลา : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

 

สิ่งที่คาคว่าคุณครูจะได้เรียนรู้ & นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ : คุณครูสามารถใช้ข้อมูลจากข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว มาเป็นประเด็นในการเรียนการสอนได้ โดยเลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบท (วัยของเด็ก สภาพของสถานที่ อุปกรณ์ที่มี ฯลฯ)

 

อุปกรณ์ที่ต้องการ

 • คอมพิวเตอร์ ต่อกับ LCD Projector 
2)
การจำลองสถานการณ์ประชาพิจารณ์


รูปแบบ
: การจำลองสถานการณ์ & การเล่นบทบามสมมติ  

ประเด็น : ยกประเด็นที่มีผลกระทบทั้งบวกและลบต่อคนในชุมชน เพื่อใช้ในการอภิปราย เช่น "หากมีการเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในจังหวัดลำปาง คนแต่ละกลุ่มในสังคมจะมีความคิดเห็นอย่างไร และจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร ...." (อาจเลือกประเด็นอื่น ตามแต่คุณครูจะสนใจร่วมกัน)

ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชั่วโมง = ช่วงชี้แจง & ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (30 นาที) + ระดมความคิดเห็นของกลุ่ม (45 นาที) + นำประเด็นเข้าสู่การประชาพิจารณ์ (45 นาที)

 สิ่งที่คาคว่าคุณครูจะได้เรียนรู้ & นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
: คุณครูอาจนำรูปแบบไปปรับใช้ในการส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม

 

ข้อมูลประกอบกิจกรรม : จัดพิมพ์บทความต่อไปนี้แจกคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • สัมภาษณ์ ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับประเทศไทย : ดาวน์โหลด
 • บทความ 7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมนิวเคลียร์ : ดาวน์โหลด

 


   

3) ศาสตร์ & ศิลป์ของการพับกระดาษ (โอริงามิ)

 
รูปแบบ : การบรรยายนำ + การปฎิบัติ

ประเด็น : บูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ผ่านศิลปะการพับกระดาษ (โอริงามิ - Origami)

ระยะเวลา : ประมาณ 3 ชั่วโมง

 

สิ่งที่คาคว่าคุณครูจะได้เรียนรู้ & นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ : คุณครูสามารถนำความรู้ & ทักษะการพับกระดาษ ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น ครูภาษาไทยอาจใช้บางโมเดลร่วมกับการท่องอาขยาน ครูภาษาอังกฤษอาจสอนศัพท์เกี่ยวกับการพับ ครูการงานสามารถใช้ในการสอนทำสิ่งประดิษฐ์ ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงการพับกระดาษกับเนื้อหาวิชา เป็นต้น


อุปกรณ์ที่ต้องการ
  

 

โปรดดูบันทึกกิจกรรม Origami สำหรับครู รร.บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นแนวทาง

 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ในข่าว & เรื่องราวรอบตัวความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • เรื่องการเรียนรู้วิทยาการจากข่าว & เรื่องราวรอบตัว ขอยอมรับว่าสนุกและได้ผลดีมาก กระตุ้นให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้รอบตัว
 • อยากพับกระดาษเป็นจัง จะได้นำไปสอนเด็กๆ ได้
เขียนเมื่อ 
 • เย้ๆๆ
 • พี่ชิวครับมาเชียร์พี่ชิวไปห้างฉัตร
 • ตอนนี้เอาผลงานเด็กๆๆมาฝากก่อน
 • สอนครูและรุ่นพี่
 • แล้วให้ครูและรุ่นพี่ไปสอนเด็กเล็กๆๆ
 • คนสอนเลยสบายครับ
 • เย้ๆๆๆ
 • ให้นักเรียนระบายสีเพราะบูรณาการภาษาอังกฤษกับศิลปะ
 • แถมพละศึกษา(แกล้งนักเรียน ฮา)
เขียนเมื่อ 

พี่ชิวครับ

อยากไปด้วยจังเลยครับ...