สาเหตุของปัญหาในการจัดการความรู้หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง

1.รายจ่ายมากรายได้น้อย

2.ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง

3.ไม่มีความรู้

4. อาชีพเดิมไม่ได้ผล

5.ที่ทำกิน

6.ขาดวัตถุดิบ

วิธีการแก้ไขปัญหา

1.สร้างอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลา ปลูกพืชปลอดสารพิษ

2.ระบบน้ำไม่เพียงพอ ขุดคลองระบานน้ำ ฝั่งท่อระบายน้ำเปิดปิดประตู

    ระบายน้ำ คูส่งน้ำ

3.ไม่มีที่ทำกิน อยากให้รัฐบาลสนับสนุนที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

 4.ไม่มีเงินทุนให้รัฐช่วยเหลือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ

5.ขาดนักวิชาการ ต้องการให้ส่งเสริมด้านอาชีพ การผลิต การบรรจุ

    ภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์

6.การตลาด ต้องการประกันราคาสินค้า ต้องการมีตลาดรองรับต้อง

    ร้านค้าริมทาง ราคาไม่แน่นอน  ขาดตลาดกลาง 

7. ต้องการอาชีพที่แน่นอน ต้องการปลูกสน ปลูกปามล์ ต้องการ

     เครื่องมือช่างไม้ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์