การจัดการความรู้ km เฉลิมพระเกียรติ  สำหรับปีงบประมาณนี้ดำเนินการใน  10  หมู่บ้านนำร่อง  กำลังดำเนินการในกิจกรรมที่  6  การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน  การจัดเวทีชาวบ้าน  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2549  และจะสิ้นสุด  6  เวที  ในวันที่  29  สิงหาคม  2549  นี้