‘รื้อบอร์ด’ แผนเด็ดเร่งเบิกงบรัฐวิสาหกิจ

‘รื้อบอร์ด’ แผนเด็ดเร่งเบิกงบรัฐวิสาหกิจ
คลังกระตุ้นผู้บริหารตัวแทน นั่งกรรมการรัฐวิสาหกิจทำงาน กระตุ้นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ        3 แสนล้าน บาท ให้ได้ตามเป้า คาดโทษใครไม่มีผลงานปลดออก ส่งคนใหม่นั่งแทน แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันพุธนี้ นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชิญ ตัวแทนของกระทรวงการคลังทั้งหมดที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจกว่า 60 แห่ง มอบนโยบายการทำงานให้ช่วยประสานเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งที่ผ่านมาผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ สาเหตุสำคัญไม่อยากเกิดความขัดแย้งกับกรรมการคนอื่น การประชุมครั้งนี้ นายทนง ต้องการให้กรรมการที่เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐ  ทราบบทบาทที่ชัดเจนว่า ต้องเข้าไปช่วยในการทำหน้าที่ของหน่วยงาน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีนี้ 3 แสนล้านบาทเศษ ต้องเบิกได้ตามเป้า และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีหน้า           4 แสนล้านบาท จะไม่เกิดปัญหาล่าช้าอย่างที่ผ่านมา   เงื่อนไขและนโยบายใหม่ ที่นายทนงจะสั่งการคือหากกรรมการที่ส่งไปทำไม่ได้ ก็จะถูกพิจารณาปลดออกเพื่อส่งคนใหม่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการแหล่งข่าวกระทรวงการคลังกล่าว แหล่งข่าวกล่าวว่า งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2549 จำนวน 3.24 แสนล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณ 40%  ซึ่งนับจากนี้กระทรวงการคลังจะให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งรายงาน แผนการลงทุนในแต่ละไตรมาสเสนอมาที่คลังล่วงหน้า เพื่อติดตามแก้ไขการลงทุน มีการตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้แทนสำนักงานบริหาร   หนี้สาธารณะ (สบน.)  และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าไปดูแลเรื่องของแผนการกู้เงิน เพื่อไม่ให้การดำเนินการล่าช้า โดยตัวแทนของคลังจะต้องไปรับฟังปัญหาของแต่รัฐวิสาหกิจ เพื่อมารายงานคลัง และประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ สศช. เห็นชอบให้ตัดงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2550 เหลือ  3.38 แสนล้านบาท จากที่เสนอมา 3.52 แสนล้านบาท โดยเน้นในโครงการที่ ครม. เคยอนุมัติมาก่อนหน้านี้ เช่น    ในเรื่องของพลังงาน   พร้อมทั้งให้สภาพัฒน์ไปศึกษาโครงสร้างผลประกอบการการดำเนินงานและธุรกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจว่า หน่วยงานใดขาดทุนต่อเนื่อง อาจพิจารณายุบ/ยกเลิก/แปรรูป สำหรับงบประมาณการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 54 แห่งที่เสนอให้พิจารณา อาทิ งบประมาณในส่วนคมนาคม 1.68 แสนล้านบาท ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การบินไทย งบประมาณเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 5.31 หมื่นล้านบาท ของการเคหะแห่งชาติ    ด้านไฟฟ้า ประปา 7.62 หมื่นล้านบาท งบประมาณด้านการสื่อสาร 2.55 หมื่นล้านบาท

โพสต์ทูเดย์  18  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)