การนำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมการศึกษานี้มีหลายรูปแบบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงสามารถ ผสมผสานรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมีพื้นฐานมาจาก บทเรียน โปรแกรม ชุดการเรียนการสอน และศูนย์การเรียน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามล้วนเน้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบเป็นรายบุคคล