ประกาศของ สคส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด(ภายนอก)

อ่านเพิ่มเติมที่บล็อกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์นะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/thaikm/39161