มาตรฐานการศึกษาของชาติ

kungnang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาไทย
            มาตรฐานการศึกษาของชาติยึดอุดมการณ์หลักคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ดังนี้
  • มาตรฐานที่1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก เป้าหมายคือการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ซึ่งมีตัวบ่งชี้ดังนี้ กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์ ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
  • มาตรฐานที่2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานความสำเร็จ กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับ 1)ด้านบุคคล 2)ด้านก่ารบริหาร ซึ่งมีตัวบ่งชี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐา

  • มาตรฐานที่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งการสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ดังนี้ การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา วิจัย สร้างเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคมจะนำมาซึ่งการพัฒนานาคุณภาพประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)