การอบรมเชิงปฎิบัติการ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการทางวินัย

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     วันที่ 14 กันยายน 2548  สพท.ชพ.1 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการทางวินัย  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพท.ชพ.1 ทุกคนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (ไม่รวมร.ร.เอกชน)  ซึ่งสพท.ชพ.1 ได้จัดอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการบริหารสถานศึกษา  และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบขั้นตอนและการดำเนินการทางวินัยหากเกิดกรณีข้าราชการทำผิดวินัย  รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการเสริมสร้างและรักษาวินัยให้กับข้าราชการในโรงเรียนทุกคน
      สพท.ชพ.1 กำหนดหลักสูตรการอบรมออกเป็น 2 ส่วน  คือ  ภาควิชาการ  เป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยได้รับเกียรติจากนายอุดม  อินทรเวศน์วิไล  นิติกร 8ว. และนายคงพิสิฎฐ์  ไชยวงศ์  นิติกร 8ว. สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นวิทยากร
      สำหรับในภาคปฎิบัติ  กำหนดจัดในวันที่ 20-21 กันยายน 2548 เป็นการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเมื่อเกิดการกระทำผิดขึ้นในโรงเรียน  และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรในกลุ่มงานวินัยและนิติการ ของสพท.ชพ.1 และผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมจากสำนักงาน ก.ค.ศ. 
      ซึ่งการอบรมทั้ง 2 ส่วน  ใช้สถานที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร   และได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับอุปกรณ์  จากโรงเรียนวัดดอนเมือง  และโรงเรียนอนุบาลชุมพร

      ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในภาควิชาการ
     จากการที่เข้าร่วมฟังตลอดทั้งวัน  สรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมไม่ให้เกิดการกระทำผิดวินัยข้าราชการ  รวมถึงเมื่อเกิดการกระทำผิดวินัยแล้วจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการด้วย 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km chumphon area1ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

3936

เขียน

15 Sep 2005 @ 09:57
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก