การได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดกับบุคคลหลากหลายเป็นสิ่งดี ทำให้ได้มุมมองที่เปิดกว้าง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เป็นการเปิดโลกทัศน์ไปสู่นอกกรอบ หรือกะลาใบเก่า  ไม่มีใครตัดสินว่าถูกหรือผิด แล้วแต่มุมมอง ขอเพียงเปิดใจมากขึ้นเท่านั้นก็พอ