ห้องสมุดสามดีมีชีวิต

เพราะมีกิจคิดอ่านงานหลากหลาย

มีหนังสือเลีอกหาได้มากมาย

แสนสบายบรรยากาศสะอาดตา

 

ทั้งภายนอกภายในใหม่ทุกอย่าง

การจัดวางดูแปลกแวกแนวหนา

ศิลปะสร้างสรรค์งานนานา

พัฒนาการเรียนรู้สู่ชีวี

 

ดีที่หนึ่งภูมิทัศน์จัดสวยสม

น่านิยมชื่นใจสดใสสี

ดีที่สองหนังสือสื่อความดี

เหมาะสมที่อ่านเพลินเจริญปัญญา

 

ดีที่สามครูใจดีมีความสุข

แสนสนุกกับงานการศึกษา

กิจกรรมจัดเสริมเติมวิชา

ห้องสมุดมีคุณค่าพาสุขเอย..

 

อบรมเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต 

เมื่อ 9-10 กันยายน 2553

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูนเขต 1