เรื่องสื่อการสอน

สุกัญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้ความรู้จากสื่อ

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน         

    กระบวบการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน 

นอกจากนี้สื่อการสอน

-  จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

-  สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้

-  สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

-   สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนซ่อมฃเสริม -  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

-  จะเป็นเครื่องสื่อกำหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ประเภทของสื่อการสอน            

สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน      

       วัสดุ  ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ          

   อุปกรณ์  ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป       

      วิธีการ  ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ สื่อเป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่ 

  1.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

ลักการเลือกสื่อการสอน            

   สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์      

       คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้

1.      แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2 .      แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3.      แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.      แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์          

   การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์  ฉะนั้นจึงสามารถนำคำว่าสร้างสรรค์ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง  สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ

  1.      การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ

2.      การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ

ส่งงาน ผศ.มานิต  ยอดเมือง

นางสาวสุกัญญา  พินทอง  เลขที่  46

คบ.35.4.1 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสื่อการสอนความเห็น (1)

จินตนา ราสุวรรณ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
แค่แวะมาทักทายสบายดีนะสู้ๆๆๆ