สื่อการสอน

มีความรู้ความเข้าใจในสื่อการสอน

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน                      

    กระบวบการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน   

นอกจากนี้สื่อการสอน

* จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

* สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้ * สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

* สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนซ่อมฃเสริม

* เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

* จะเป็นเครื่องสื่อกำหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ประเภทของสื่อการสอน                    

      สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน  หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางไดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้            

วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ             อุปกรณ์   ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปแกรณ์นั้นๆเอง            

 วิธีการ   ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ  เช่น  การจัดกิจกรรมต่างเกณฑ์การศึกษา สื่อ เป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่  

1.    แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม    

หลักการเลือกสื่อการสอน

     สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย  ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละอย่างมีศักยภาพในตัวของมันเองแตกต่างกัน

ารใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์            

             คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้

1.    แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.   แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3 .   แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.   แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

    การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์   สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ 

 1.    การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ

  2.การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ

  นางสาวนวลจันทร์  กลไกล  เลขที่  19 คบ.35.4.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)