- นาซีเยอรมัน  ฮิตเล่อร์  ขึ้นสู่อำนาจตามระบอบประชาธิปไตย  ชนะเลือกตั้งท่วมท้น
         - ฮิตเล่อร์ชนะการเลือกตั้งท่วมท้นด้วยนโยบายประชานิยม (Populist Policy)

         นี่คือความเป็นจริงในประวัติศาสตร์

วิจารณ์  พานิช
 17 ก.ค.49