นักกำหนดอาหารและ KM (๓)

การสร้าง network

(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดิฉันมีโอกาสได้พบกับ ดร.สุนาฏ เตชางาม นายกสมาคมนักกำหนดอาหาร ดร.ชนิดา ปโชติการ อุปนายก ดร.สุภัจฉรา นพจินดา เหรัญญิก ทั้ง ๓ ท่านแจ้งว่าการจัดอบรมนักกำหนดอาหาร เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมานั้น สมาชิกที่เข้าประชุมประเมินผลหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้และกิจกรรมที่เราจัดในทางบวก อาจารย์ชนิดาบอกว่ากำลังพิมพ์ผลงานที่ได้จากกลุ่มย่อยอยู่

ดิฉันเสนอว่าสมาคมน่าจะจัด KM Workshop เพื่อให้เกิดการสร้าง network ขึ้น และยินดีที่จะสอนวิธีการใช้บล็อกให้กับกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)