KKU_Innovation Show 2007

 เที่ยงวันนี้ที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เชิญคณะทำงานจากทีมงานคณะวิชา หน่วยงาน มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อเตรียมงานดังกล่าวซึ่งจะจัดงานดังกล่าวในระหว่าง วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ โดยงานปีนี้ จุดเน้น คือ

 " นวตกรรมการเรียนรู้:คน ชุมชน และ การพัฒนา " (คลิก)

งานดังกล่าวจะจัดร่วมกับ การจัด "ตลาดนัดอุดมศึกษา" โดยมีการประสานงานกับ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข และ รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ผู้ช่วยอธิการบดี

ในเบื้องต้นทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการเตรียมการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบางต้นแล้วครับ

JJ