สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 (นครศรีธรรมราข-พัทลุง)

     "ในที่สุดชาวมัธยมศึกษาเดินกลับบ้านตนเองจนได้ แต่พวกเราชาวประถมศึกษา ยังสับสนกลับบ้านเดิมไม่ถูก แล้วจะทำอย่างไรดี" เป็นวลีที่จับใจ ได้สาระมากๆ จากปากของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ท่านหนึ่ง ซึ่งอดึตเคยเป็นผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด(สปจ.)  โดยส่วนตัว รัก เคารพ ศรัทธา ในตัวท่านมาก  ซึ่งท่านได้ตั้งปัญหาให้พวกเราชาวประถมศึกษา ไปหาคำตอบ วิธีการ ทั้งที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว แต่คงเป็นเพราะ 7 ปีที่ผ่านมาท่านประเมินยืนยันแล้วว่า การจัดการศึกษาล้มเหลว ด้อยคุณภาพ  เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ชาวประถมศึกษาหากท่านคิดจะออกจากป่าดงดิบ  ขอให้ท่านหาผู้นำที่ชาญฉลาด นำพาไปสู่บ้านเดิมให้จงได้(สปจ.)

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 12 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 โรง และจังหวัดพัทลุง 28 โรงเรียน ซึ่งอาณาเขตของพื้นที่ กว้างไกลมาก การบริหารจัดการคงลำบาก แต่การสื่อสาร เทคโนโลยี่ทันสมัย คงจะพอบรรเทาไปได้บ้าง จึงขอนำเสนอรูปแบบเชิงบริหารจัดการดังนี้

       1. โครงสร้างตามรูปแบบที่ กคศ.  กำหนด

       2. ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สาขาพัทลุง(บางท่านเรียกส่วนแยก)

       3.  มอบหมายรอง ผอ.สพม. รับผิดชอบ 1 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม

       4.  ประชุมประจำเดือน ให้รวมกัน แต่สถานที่ประชุมให้สลับกันเดือนละ 1  ครั้งระหว่างจังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช

      5. ให้มีกลุ่มวิทยบริหาร หรือ เรียกชื่ออย่างอื่น ก็ได้

          1) วิทยบริหาร 1 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ใน สพท.นศ.1 เดิม และเพิ่มโรงเรียนในเขตอำเภอปากพนัง 4 โรงเรียน รวม  19 โรงเรียน

          2) วิทยบริหาร 2 ได้แก่โรงเรียนที่อยู่ใน สพท.นศ. 2 เดิม มี 19 โรงเรียน

         3) วิทยบริหาร 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ สพท.นศ. 3 เดิมคงเหลืออยู่ 20 โรงเรียน

         4) วิทยบริหาร 4 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใน สพท. นศ. 4 เดิม จำนวน 13 โรงเรียน

          5) วิทยบริหาร 5 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใน สพท.พัทลุง 1

          6) วิทยบริหาร 6 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยุ่ใน สพท.พัทลุง 2

          ส่วนการบริหารจัดการด้านคุณภาพ นั้นคิดว่า ไม่เกินความสามารถของ ผอ.สพม. 12 และคณะ ส่วนความคิดเห็นส่วนตัวจะนำเสนอในโอกาสต่อไป