ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด พ.ศ.2545  ได้ให้คำจำกัดความของยาเสพติดและคำที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

"ยาเสพติด"  หมายความว่า  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

"ติดยาเสพติด"  หมายความว่า  เสพยาเสพติดเป็นประจำติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้นโดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นนั้นได้ตามหลักวิชาการ

"ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด"  หมายความว่า  การกระทำใด ๆ อันเป็นการบำบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด  รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ซึ่งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด

ประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติดในปัจจุบันมีมากกว่า  100 ชนิด  ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการกำเนิดได้  2  ประเภท  คือ

1.  ยาเสพติดธรรมชาติ (Natrral drugs) เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม เห็ดขี้ควาย

2.  ยาเสพติดสังเคราะห์  (Synthetic drugs) เช่น  ยาบ้า  ยาอี มอร์ฟีน  เฮโรอีน  แอลเอสดี (LSD)  โคเคน

ทางการแพทย์ แบ่งยาเสพติดเป็น  4  ประเภท

1.  ประเภทกระตุ้นประสาทส่วนกลาง  เช่น  โคเคน  ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน  การแฟ เป็นต้น

2.  ยาประเภทกดประสาทส่วนกลาง เช่นมอร์ฟีน  เฮโรอีน ยานอนหลับ และยากล่อมประสาททั้งหลาย

3.  ยาประเภททำให้ประสาทบิดเบี้ยว  ได้แก่  กัญชา  ยาอี (ecstacy)

4.  ยาประเภทสารระเหย  ได้แก่  ทินเนอร์  กาว