ตามที่งานนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีการจัดโครงการกิจกรรม  5  ส.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญและมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม  5  ส.  และเพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันในความเป็นคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์  นิสิต  และบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำลังประเมินตรวจสอบ (วันที่ 5 - 15 ก.ย. 48) ในแต่ละหน่วยงานย่อยให้มีความร่วมมือ  และกระตือรือร้นกันเป็นอย่างดี  แล้วจะรายงานผลให้ทราบภายหลังพร้อมรูปภาพกิจกรรมนะคะ