ตารางอิสรภาพพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

         

หลังจากที่เราได้มีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำตารางอิสรภาพของ KV ในหน่วยงาน  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น  

       ขณะนี้การประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำตารางอิสรภาพมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจค่ะ   เราจึงขอนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของตารางอิสรภาพของสมรรถนะหลักที่ได้มีการประชุมกันแล้ว  และถ้าการประชุมติดตามงานในการจัดทำตารางอิสรภาพของสมรรถนะย่อยแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เราจะนำเสนอรายละเอียดในครั้งต่อไปค่ะ

     สมรรถนะหลัก
     KV  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร

    เป็นองค์กรหลักด้านกิจการพิพิธภัณฑสถานในจังหวัดชุมพร และเป็นสุดยอดในเขตภาคใต้

สมรรถนะหลัก
(ปัจจัย/ องค์ประกอบ)

ระดับที่ 
1
ระดับที่
2
ระดับที่
3
ระดับที่
4
ระดับที่
5
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
มีแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างๆ
มีการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ตามกระบวนการมีส่วนร่วม
มีการติดตามและประเมินผลการทำงานของแต่ละฝ่าย
นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านวิชาการและบริการการศึกษา
มีแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ และกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
มีการสำรวจ  และเก็บข้อมูลทางวิชาการอย่างมีระบบ  เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
 
มีการประสานงานและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเมินผลการดำเนินงานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  และการมีส่วนร่วมของทีมงาน
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานต่อไป
3. ด้านทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์
มีความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งภายในหน่วยงานและการปฏิบัติงานภาคสนาม
มีการสำรวจ และเก็บรวบข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในจังหวัดชุมพร อย่างเป็นระบบ
มีการจำแนกและจัดทำบัญชี/ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทันที่เมื่อได้รับมอบ    รวมทั้งมีการอนุรักษ์สงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อย่างถูกต้องตามหลักวิธีการอนุรักษ์
มีการติดตามดูแลรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ  ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และห้องคลังพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
มีการประเมินผลการทำงานในกระบวนงานต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
มีแผนการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบที่ชัดเจน  รวมทั้งมีการเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติภัย
มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติตามความสามารถ
มีการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเคร่งครัด   
มีการติดตามประเมินผลการทำงานของบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างละเอียด
นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.ด้านการบริการประชาชน
มีข้อมูลความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่เข้ารับบริการ
มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนในด้าน สถานที่  และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ   รวมทั้งบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
มีการให้บริการและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านแก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์   เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ
มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  และรับฟังความเห็น  ข้อเสนอแนะ ต่างๆ ของผู้เข้ารับบริการ
นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการบริการส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อสนองความต้องการของประชาติชนสูงสุด
6. การประชาสัมพันธ์
มีแผนงานประชาสัมพันธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน
มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานมีบุคลิกภาพที่ดี  และมีจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ์
มีการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
มีการหาแนวร่วมในการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกัน  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์  เช่น  สถานีวิทยุต่างๆ  เป็นต้น
ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจากผู้เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์  เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (0)