สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ชื่อบล็อก indchumphon

เรื่องราวน่ารู้

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (Vision)

         เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่  ให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พันธกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (Mission)

        1. พัฒนาระบบข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

        2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

        3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KV)

                     " แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงการทำงานและให้บริการที่ดีขึ้น "

เรื่องราวน่ารู้

       กิจกรรมการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งวิสาหกิจชุมชน

              กิจกรรมรับช่วงการผลิต เป็นโครงการหนึ่งของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ที่มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม (ฝสอ.) แต่ละจังหวัดจัดทำโครงการขึ้น  ซึ่งฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  ได้จัดทำโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได้หลักในโอกาสต่อไป  การทำงานในโครงการนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม  สำรวจความต้องการของราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร  ว่าราษฎรที่ไหนมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่  ความพร้อมในที่นี้ประกอบด้วย

               1. ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ

               2. เครื่องมืออุปกรณ์  เช่น  จักรอุตสาหกรรม

               3. บริษัทฯ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

              จากการปฏิบัติงานในโครงการนี้แต่ละจังหวัดส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการหาบริษัทฯ มาเข้าร่วมโครงการ  เช่น  จังหวัดชุมพร  มีประสบการณ์ในการติดต่อบริษัทฯ แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่นำชิ้นส่วนผ้ามาให้กลุ่มราษฎรเย็บ  แต่มีปัญหาหลายอย่าง  เช่น  ราษฎรไม่สามารถเย็บผ้าส่งได้ทัน  เนื่องจากต้องรับมาครั้งละมากๆ  ค่าตอบแทนที่ราษฎรได้รับน้อย  เมื่อเทียบกับอาชีพหลักที่ทำอยู่  ทำให้ความยั่งยืนของโครงการมีน้อย  แต่เมื่อราษฎรได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จในวันนี้หรือไม่  แต่คิดว่าการที่ราษฎรได้เข้าร่วมโครงการก็สามารถนำประโยชน์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าไปใช้  คือ  มีหลายกลุ่มที่สำนักงานฯ ไปฝึกการตัดเย็บให้แล้วมีการต่อยอดโดยการไปรับผ้าบาติกจากกลุ่มอื่นมาเย็บ  ทำให้มีรายได้เสริมจากการที่รอผ้าจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ  แต่การทำงานจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม  ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ประชาชนมีรายได้เสริม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน indchumphonความเห็น (0)