ตารางอิสรภาพหน่วยงาน

ตารางอิสรภาพ
 สมรรถนะหลัก  ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5

 1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร

         
    - การทำงานเป็นทีม  มีการสำรวจงานและจุดมุ่งหมายของงานควบคู่กับการสำรวจความสามารถของบุคลากร  มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการประมวลผลการสำรวจเพื่อกำหนดแผนงานเป้าหมาย โดยเน้นให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และตรงตามความสามารถของบุคลากร  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, และมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติงานควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3และมีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเป็นทีมตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานสูงสุด
    - การวางแผนและจัดระบบงาน  รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมาย  มีการดำเนินการระดับ 1  และมีการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และกำหนดระบบงานที่ชัดเจน  มีการ ดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีระบการติดตามและประเมินผล

 มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุง  การวางแผนและปรับปรุงระบบงาน

    - การพัฒนาบุคลากร  มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทขององค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  มีการดำเนินการระดับ 1 และกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรมีแรงจูงใจและจิตสำนึกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการจัดวางแนวทางการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3  และและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4และจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานบุคลากร เพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมต่อไป
    - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  จัดปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอในการทำงาน เช่น วัสดุ อุปกรณ์จำนวนผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างบรรยากาศในการทำงาน  มีการดำเนินการระดับ 1 และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยจัดการฝึกอบรม/ดูงานที่บุคลากรในหน่วยงานสนใจ  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, และจัดแบ่งงานให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3และเพิ่มสวัสดิการ/ เงินรางวัล/จนทำให้บุคลากรมากกว่า 80%พึงพอใจ  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4และบุคลากรในหน่วยงานมีความสุขกับการทำงานและภาคภูมิใจในการทำงาน โดยสังเกตุจากการลาหยุดงาน/การโยกย้าย
    - การติดตามผลการปฏิบัติงาน  กำหนดระยะเวลาของงานให้ชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผลให้ชัดเจน  มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการจัดการและมอบหมายผู้รับผิดชอบตามลักษณะของงาน  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, และกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบ  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3และมีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (ใช้การประเมินแบบ PDCA) และมีการติดตามประเมินผล  มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4และมีการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงจัดทำแผนงานในปีต่อไป
 2. ด้านการดำเนินการวิจัย          
      - การสืบเสาะหาข้อมูล  มีการค้นคว้าหาข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ต้องการ  มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากท้องถิ่น  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากสถาบันการศึกษา  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต
 - การวางแผนและการดำเนินงาน  มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้  มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และกำหนดระบบงานที่ชัดเจน  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีระบบการติดตามและประเมินผล  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงใช้ในการวางแผนและปรับปรุงระบบงาน
   - การวิเคราะห์ข้อมูล  มีระบบการจัดการข้อมูลเบื้องต้น  มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้น  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการนำหลักการจากศาสตร์หลายด้านมาประยุกต์ใช้  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีการใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการวิเคราะห์ผล  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และสามารถแปรผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  - ผลการวิจัย  มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลการวิจัย  มีการดำเนินการระดับ 1 และงานวิจัยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  มีการดำเนินการระดับ 1,2 และงานวิจัยสามารถตอบปัญหาได้  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และงานวิจัยสามารถตอบปัญหาได้ทันเวลา  มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Marine-Fisheries-RDCความเห็น (0)