การปริวรรตเงินตรากับตลาดเสรี

เงินทุนจากต่างประเทศเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี

การปริวรรตเงินตรากับตลาดเสรี                

           โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดทั้งทางด้านการค้า การบริการ และการลงทุน ซึ่งสามารถทำได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากนี้ด้านเงินทุน การลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็สามารถกระทำได้อย่างเสรี เนื่องจากประเทศไทยได้ทำการเปิดเสรีครั้งใหญ่ทางการเงินโดยการรับพันธะข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผ่อนคลายการควบคุมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ทำให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของเงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งการให้กู้ยืมแก่ภาคเอกชนในประเทศ                  

                  ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ และจาการที่ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึ้นเนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO ทำให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องเปิดเสรีในด้านการค้า การเงิน และการลงทุน ดังนั้นจึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทสมีความเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลกและได้รับอิทธิพลจากความผันผวนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมากขึ้นมากขึ้น ค่าเงินบาทซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศจากการค้าและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ                 

               ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและตลาดการเงินยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนที่รุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือสถานการณ์ทางการเงินในตลาดโลก จึงมีความจำเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องเข้ามาดูแลเสถียรภาพทางการเงินเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยในด้านการควบคุมการปริวรรตเงินตรานั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆไปมากแล้วจนทำให้ในปัจจุบันสามารถทำการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรี แต่ก็ยังคงมีระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการปริวรรตอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเอกชน โดยการควบคุมการปริวรรคซึ่งเน้นการควบคุมการไหลเข้าออกของเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากธุรกรรมของเอกชนในประเทศ  ซึ่งมีการกำหนดมาตรการการทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานในเงินตราต่างประเทศ แต่ในส่วนของการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศทำได้โดยเสรีไม่มีข้อจำกัด ทำให้ธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศจึงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก จนอาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ตลาดการเงินของประเทศหนึ่งๆได้อย่างมากมาย               

                      ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเก็งกำไรค่าเงินบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการจำกัดการกู้ยืมเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีผู้นั้นไม่มีการค้าการลงทุนในประเทศไทย เพื่องป้องกันการใช้ในการเก็งกำไรค่าเงินซึ่งอาจเกิดผลเสียอย่างมหาศาลแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

                   

การศึกษาทัศนะต่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี : นักการเมืองและสถาบันการเงิน = The study of the attitude on money laundering law, a case study : politicians and financial institutions / โดย สิรลักษณ์ นุรักษ์.

พันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองการค้าพหุภาคี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศความเห็น (0)