ผลลัพธ์ขององค์การ จะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือวิสัยทัศน์ โดยดูว่าตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ตัวชี้วัดระดับงาน ตัวชี้วัดระดับโครงการหรือกิจกรรม มีความเกี่ยวข้องส่งผลสำเร็จซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง เมื่อบรรลุแล้วจะบรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างไร มีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง และเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆแล้ว เราเป็นอย่างไร เรากำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 4 มิติแต่ตามHA2006กำหนดออกมาเป็น 7 ด้าน ดังนั้นตัวชี้วัด 27 ตัวระดับโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอต่อการตอบจะต้องดึงเอาตัวชี้วัดระดับทีมคร่อมและระดับงานมาช่วยตอบด้วย โดยในมิติด้านลูกค้า(2.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ)  มิติด้านกระบวนการภายใน (1.ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย 5.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลองค์กร 6.ผลลัพธ์ด้านการนำและความรับผิดชอบต่อสังคม) มิติด้านการพัฒนาและเรียนรู้(4.ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน) และมิติด้านการเงิน(3.ผลลัพธ์ด้านการเงิน)