การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  ของคณะอนุกรรมการชุดที่  8 ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สพท.  มีหน้าที่  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษา  ประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  จากบทบาทดังกล่าว  เพื่อเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน  และเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  จำนวน  10  ชุดจากแนวทางดังกล่าว  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  ได้กำหนดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  ถึง  30  มิถุนายน  2549  โดยใช้เครื่องมือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี  และดำเนินงานตามคู่มือดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดที่  8  ได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานเป็น  2  กลุ่ม  โดยแบ่งโรงเรียนรับผิดชอบในจำนวนที่เท่ากัน  และผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สรุปเล่าสู่กัฟัง  ดังนี้ร.ร  อนุบาลดวงใจ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความใฝ่รู้  และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ  มีการพัฒนาตามมาตรฐานที่  สมศ.  เสนอแนะไว้อย่างชัดเจน  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความชื่นชมด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว (ถือว่าจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้ดีทีเดียว ขอชื่นชม)ร.ร.  กลาโหมอุทิศ  เป็นศูนย์  ICT  โดยนำ  ICT  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  โดยภาพรวมครูมีการจัดการเรียนรู้  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน  มีการทำวิจัยในชั้นเรียน  มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน  ทั้งการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ผู้ประเมินขอชมทีมงานร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ทุกฝ่าย และคณะครูในร.ร.ที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินเป็นอย่างดี สมกับได้รับมอบหมายจากผอ.ร.ร.)ร.ร.  ท่าทรายอุปถัมภ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษา  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  ให้ความสำคัญกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครูที่หลากหลาย  ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่   (ทีมผู้ประเมินขอชมร.ร.ท่าทรายฯ พัฒนาแบบก้าวกระโดดจริง ๆ) ร.ร.  ป่าไม้อุทิศ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดาวเทียมทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล  มาใช้ในการเรียนการสอน และใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการนิเทศภายใน ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน(ร.ร.มีจุดเด่นน่าสนใจ เป็นร.ร.ขนาดกลางแต่นำ ETV มาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้การนำและควบคุมกำกับของ ผอ. ร.ร. ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ร.ร.  สาธิตคริสเตียน  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาสู่ระบบนานาชาติ จัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยใช้หลักสูตรสองภาษา ครูผู้สอนหลักเป็นชาวต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีจุดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Speech  contest ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                                    เราขอปรบมือให้

                                 แสงเดือน  สุพัตรา  สุปราณี  เตือนใจ