การนิเทศติดตาม

การนิเทศติดตามมาตรฐานจังหวัดนนทบุรี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  ของคณะอนุกรรมการชุดที่  8 ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สพท.  มีหน้าที่  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษา  ประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  จากบทบาทดังกล่าว  เพื่อเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน  และเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  จำนวน  10  ชุดจากแนวทางดังกล่าว  สพท.  นนทบุรี  เขต  1  ได้กำหนดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  ถึง  30  มิถุนายน  2549  โดยใช้เครื่องมือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี  และดำเนินงานตามคู่มือดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดที่  8  ได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานเป็น  2  กลุ่ม  โดยแบ่งโรงเรียนรับผิดชอบในจำนวนที่เท่ากัน  และผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สรุปเล่าสู่กัฟัง  ดังนี้ร.ร  อนุบาลดวงใจ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความใฝ่รู้  และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ  มีการพัฒนาตามมาตรฐานที่  สมศ.  เสนอแนะไว้อย่างชัดเจน  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความชื่นชมด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว (ถือว่าจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้ดีทีเดียว ขอชื่นชม)ร.ร.  กลาโหมอุทิศ  เป็นศูนย์  ICT  โดยนำ  ICT  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  โดยภาพรวมครูมีการจัดการเรียนรู้  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน  มีการทำวิจัยในชั้นเรียน  มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน  ทั้งการสอนและพัฒนาผู้เรียน (ผู้ประเมินขอชมทีมงานร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ทุกฝ่าย และคณะครูในร.ร.ที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินเป็นอย่างดี สมกับได้รับมอบหมายจากผอ.ร.ร.)ร.ร.  ท่าทรายอุปถัมภ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษา  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  ให้ความสำคัญกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครูที่หลากหลาย  ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่   (ทีมผู้ประเมินขอชมร.ร.ท่าทรายฯ พัฒนาแบบก้าวกระโดดจริง ๆ) ร.ร.  ป่าไม้อุทิศ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดาวเทียมทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล  มาใช้ในการเรียนการสอน และใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการนิเทศภายใน ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน(ร.ร.มีจุดเด่นน่าสนใจ เป็นร.ร.ขนาดกลางแต่นำ ETV มาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้การนำและควบคุมกำกับของ ผอ. ร.ร. ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ร.ร.  สาธิตคริสเตียน  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาสู่ระบบนานาชาติ จัดการเรียนการสอนทุกระดับโดยใช้หลักสูตรสองภาษา ครูผู้สอนหลักเป็นชาวต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีจุดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Speech  contest ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                                    เราขอปรบมือให้

                                 แสงเดือน  สุพัตรา  สุปราณี  เตือนใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศนนท์ความเห็น (2)

ธเนศ
IP: xxx.41.187.247
เขียนเมื่อ 
รู้สึกว่าโรงเรียนเราเดี๋ยวนี้ปฎิบัติงานเป็นระบบและก้าวหน้ามากขึ้น  ถ้าทุกโรงเรียนทำระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นกระบวนการบริหารปกติ โดยมีการPDCA อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รับรองโรงเรียนจะเข้มแข็ง และ สพท.ก็เข้มแข็งด้วย 
จุฑามาศ
IP: xxx.113.13.3
เขียนเมื่อ 
KM ของกลุ่มนิเทศ   ขอเล่าการเล่าจากการปฏิบัติโดยอาศัยประสบการณ์ และนำทฤษฏีหลักการมาบูรณาการดังนี้นะคะCop ที่ 1 หัวข้อ การวางแผนการนิเทศ
     รูปแบบการวางแผนการนิเทศของกลุ่มงานนิเทศ สพท.นบ.1
  
กำหนดวิสัยทัศน์                   พันธกิจ                    วัตถุประสงค์             เป้าหมาย          ยุทธศาสตร์                1                                       2                                     3                                  4                                     5                1.  วิสัยทัศน์                          พัฒนาระบบนิเทศ เบ็ดเสร็จบูรณาการ สร้างสรรค์คุณภาพ                                                                มุ่งปราชญ์ครูไทย เสริมผลผลิตก้าวไกล ให้เด็กไทยทันสากล                2.  พันธกิจ                            1. พัฒนาระบบนิเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการนิเทศได้                                                                    อย่างมีคุณภาพ นิเทศอย่างทั่วถึงและนิเทศอย่างต่อเนื่อง                                                                2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการให้บริการ                                                                    ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน                                                                    การศึกษาทุกระดับ และสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น                                                                3. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ                                                                4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการ                                                                    คิดวิเคราะห์และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์                3. วัตถุประสงค์                    1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม                                                                    สอดคล้องกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น                                                                2. เพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การเรียนการสอน                                                                3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น                                                                    ของ สพท.นบ.เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัด                                                                    นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ                                                                4. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

                                                                    ความสามารถคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์

                4. เป้าหมาย                           1. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน                                                                    ทุกสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน                                                                2. พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน                                                                    และผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมญ.                                                                3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าขึ้นในทุกระดับ                                                                    ชั้นเรียน                                                                4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์                5. ยุทธศาสตร์                       ใช้ยุทธศาสตร์ Tipco                                                                T = Team wark   การทำงานเป็นทีม                                                                I = Integration                     การบูรณาการ                                                                P = Paticipation                   การมีส่วนร่วม                                                                C = Cheack                           การตรวตสอบ ประเมิน                                                                O = Objectives                     ตรงตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย                                 กลยุทธ์การนิเทศของ สพท.นบ.เขต 1 คือรูปแบบหรือวิธีการนิเทศที่มุ่งเน้นการทำงาน  เป็นทีม มีการบูรณาการงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นองค์รวม ไม่แยกส่วนเป็นภาระสำหรับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้นิเทศทุกคนต้องรู้และเข้าใจภาระงานทุกเรื่องเหมือนกัน สามารถนิเทศแทนกันได้ หัวใจสำคัญ  ของ Tipco คือ การมีส่วนร่วมของผู้นิเทศ ในการร่วมวางแผนร่วมคิดค้นหานวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการ แก้ปัญหา/พัฒนาร่วมปฏิบัติการนิเทศ ร่วมตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อผลสำเร็จของงานให้ได้ ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายเป็นหลัก 
การดำเนินการ
1.       วิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียน/นักเรียน2.       ศึกษาความต้องการรับการนิเทศของโรงเรียน/ครู3.       วิเคราะห์นโยบายของ สพท.  จังหวัด กระทรวง และ สพฐ.4.       สรุปผลการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ 
วางแผนการนิเทศ
1.       จัดทำแผนการนิเทศ 5 ครั้งต่อปี2.       กำหนดผู้นิเทศรับผิดชอบโรงเรียน3.       แบ่งสายนิเทศดำเนินการนิเทศ (ปฏิบัติจริง)ใช้ Tipco (ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วม บูรณาการ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน)
รายงานผลการนิเทศ
                สรุปรายงานกลุ่ม     ผอ.สพท.นบ.เขต 1