ครั้งที่หนึ่ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2549

หัวข้อ ทุนนิยม ทันสมัยนิยมและการพึ่งพิง

         1.    การมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านก่อนเข้าห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถกเถียงเนื้อหาทางทฤษฎีได้อย่างเข้มข้นพร้อมกับการตอบโต้กับประเด็นที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีทั้งในแง่เนื้อหา และพลังการอธิบายสภาพความเป็นจริงในยุคที่แนวคิดทุนนิยม ทฤษฏีความทันสมัย และการพึ่งพาเกิดขึ้น รวมทั้งการอธิบายความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน

         2.    นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในชั้นเรียนค่อนข้างสูงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย โดยเฉพาะในส่วนที่นำแนวคิดบางอย่างไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาของไทยด้านต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอทางออกบางประการเกี่ยวกับปัญหาด้านการพัฒนาในปัจจุบัน

          3.    การที่นักศึกษามีความสนใจในการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้มากที่สุด ทำให้ในหลายๆครั้งนักศึกษาจะใช้สามัญสำนึกในการอธิบายมากกว่าจะนำเนื้อหาทางทฤษฎีไปใช้จริง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้นักศึกษาละเลยที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาสารัตถะสำคัญของตัวทฤษฎีไป