รายงานสด UKM 3/2549 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของทีมงาน ๗ มหาวิทยาลัยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๔๙ ที่ โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU_KM มากันสามทิศทาง ทีมที่ ๑ นำโดยท่านผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มาโดยรถตู้ตรงจากขอนแก่นสู่ศาลายา ชุดที่ ๒ท่านอาจารย์หมอประจักษ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ท่านเลขานุการ คณะทันตแพทย์ พี่บุญ มาโดย TG เนื่องจากติดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ส่วนท่านเอื้อ รองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ ไปที่พิจิตรและมาที่นครปฐม

ภาพที่ ๑ การประชุมทีมงานแกนกลางประสานงาน UKM

ภาพที่ ๒ ท่าน รศ.อนุชาติ พ่องานใหญ่ของทีม ม.มหิดล (เสื้อคลุมสีนำเงิน ขวามือถัดจาก JJ) นำเสนอแผนการจัดการครั้งนี้ และ ขอความคิดเห็นหากจะมีการขยับเล็กๆ

 วันแรกมีการประชุมที่เราเรียนว่า Business Meeting จากตัวแทน ๗ มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สำคัญ คือ เป็นทั้งการทำ AAR คือ After Action Review ของการนำการจัดการความรู้เข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย การทำ BAR คือ  Before Action Review คือวางแผนการจัดการเสวนาครั้งต่อไปที่ชาว ม.นเรศวรจะเป็นเจ้าภาพจะขยับไปวันที่ ๕ ถึง ๗ ตุลาคม และ หัวปลาใหญ่คือ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ยังมีกิจกรรม DAR คือ During Action Review ให้ทีมงานได้ทบทวนการทำงานของเครือข่าย

JJ