สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบทางภูมิศาสตร์ GIS  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่งใน สพท.ลบ1  จัดส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพ  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ก้าวทันต่อเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์  และเพื่อการบริการข้อมูลทางการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง