Cost effectiveness of a mass media-led anti-smoking campaign in Scotland.

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของโครงการสูบบุหรี่ โดยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ในช่วงการพัฒนาโครงการรณรงค์และภายหลังจากโครงการรณรงค์ได้ดำเนินการปีแรก
ผลการวิจัย พบว่า
- โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อสามารถชี้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลจากการเลิกสูบบุหรี่
จำนวนของผู้เลิกสูบบุหรี่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ เนื่องมาจากสายด่วนเลิกบุหรี่ (Smokeline)

 

ผู้วิจัย – Ratcliffe และคณะ (2540)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)