งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของการรณรงค์ทางสื่อมวลชนในการป้องกันการสูบบุหรี่ในช่วงระยะแรก โดยดำเนินการศึกษาในมลรัฐเวอร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้เกณฑ์การประเมินสัดส่วนความคุ้มค่า (cost-effective) ของการรณรงค์ทางสื่อมวลชน
ผลการวิจัย พบว่า
ในการป้องกันการสูบบุหรี่ช่วงระยะแรก พบว่า โครงการมีความน่าสนใจอย่างมาก
- โครงการมีประสิทธิผลเทียบเทียมกับกลยุทธ์การป้องกันและการบำบัดรักษาด้านอื่นๆได้

 

ผู้วิจัย – Secker-Walker RH และคณะ (2540)