งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเน้นหนักประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ การรับข่าวสารจากโครงการ และความเชื่อทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่า
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่จากสื่อโปสเตอร์มากที่สุด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกต่อข่าวสารในระดับกลัวมาก

 

ผู้วิจัย อุลิชษา ชุดบุญธรรม (2532)