ชีวิตการทำงานของดิฉัน ใช้เวลากว่า ๒๓ ปีอยู่ในหน่วยงานราชการ ๖ ปีอยู่ในหน่วยงานในกำกับของรัฐ (นอกระบบราชการ) และปีที่ ๓ ในหน่วยงานเอกชน ดิฉันเรียนรู้ในการดูว่าหน่วยงานใดให้คุณค่ากับบุคลากรว่าเป็น “สินทรัพย์” หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ดูได้ง่ายๆ จากวิธีการรับคนเข้าทำงานและวิธีปฏิบัติเมื่อคนลาออก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙