อาจารย์เทพได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เป็นเกียรติอันสูงยิ่ง

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่อาจารย์เทพและครอบครัว ตลอดจนชาวเทพธารินทร์ทุกคน

ในคำประกาศเกียรติคุณของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย่อหน้าสุดท้ายได้สรุปว่า

"โดยเหตุที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ เป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ได้อุทิศตนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญที่ทำให้วิชาชีพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อเป็นเกียรติสืบไป"

เครือข่ายเบาหวานของเราก็ก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์เทพเช่นกัน อาจารย์เทพให้การสนับสนุนเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่อง ในนามของเครือข่ายดิฉันขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เทพด้วยค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (4)

อาจารย์รุ่งศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
IP: xxx.147.35.94
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยครับ

 

จาก Nurse educator

 

เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับ
Faคนดี
IP: xxx.113.45.137
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ

ชื่นชมอาจารย์มาก

ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รพ.สุไหงโก-ลก
IP: xxx.188.29.54
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมได้ยินชื่อเสียงและชื่นชมอาจารย์มากครับ