เมื่อบ่ายวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่อาจารย์เทพและครอบครัว ตลอดจนชาวเทพธารินทร์ทุกคน

ในคำประกาศเกียรติคุณของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย่อหน้าสุดท้ายได้สรุปว่า

"โดยเหตุที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ เป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ได้อุทิศตนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญที่ทำให้วิชาชีพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อเป็นเกียรติสืบไป"

เครือข่ายเบาหวานของเราก็ก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์เทพเช่นกัน อาจารย์เทพให้การสนับสนุนเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่อง ในนามของเครือข่ายดิฉันขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เทพด้วยค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙