งานวิจัยนี้ เกี่ยวกับการประเมินผลของโครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ต่อกลุ่มเป้าหมายชาวเวียดนามในรัซานฟรานซิสโกและแคลิฟอเนีย
ผลการวิจัย พบว่า
- จากแบบทดสอบขั้นต้น ผู้สูบบุหรี่มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะในเมืองซานฟรานซิสโก มีจำนวนผู้ที่เลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ยังจำเป็นต้องมีการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในชาวเวียดนาม-อเมริกันเพิ่มมากขึ้น

 

ผู้วิจัย – Jenkins CN และคณะ (2540)