โรงเรียนเอกชนบริหารโดยคณะบุคคล เรียกว่า คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525