แผนการสอนบาสเกตบอล สำหรับครูครับ

modmiz
น่าจำไว้

แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     สุขศึกษาและพลศึกษา                      รายวิชา         บาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่         4                                                        เรื่อง              การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ

โรงเรียน                          ม  เกษตรศาสตร์                                          ภาคเรียนที่     1    ปีการศึกษา    2552

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่        4/1                                                      จำนวนผู้เรียน 45 คน ชาย 20 คน หญิง 25 คน

วันที่  8   เดือน กันยายน พ.ศ. 2552                                           คาบเรียนที่   7    เวลา 15.30 – 16.20

 

 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นกีฬา

มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

 

ตัวชีวัดช่วงชั้น  

1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา

2. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์

3. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎกติกา กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนำไปใช้สรุปเป็นแนวปฏิบัติ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความสำคัญและหลักการของการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะได้

2.ปฏิบัติทักษะการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะได้

3.นำทักษะการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะไปใช้ทักษะการเล่นทีมได้อย่างถูกต้อง

 

สาระการเรียนรู้  

การส่งลูกแบบนี้เป็นการส่งบอลข้ามศีรษะของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นผู้ส่งที่มีรูปร่างสูงกว่าฝ่ายป้องกันย่อมจะได้เปรียบที่จะใช้การส่งแบบนี้ในบางครั้งผู้ส่งอาจจะใช้วิธีการกระโดดแล้วส่งไปก็กระทำได้นอกจากนั้นการส่งลูกวิธีนี้ยังถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการส่งลูกบอลไปให้ผู้เล่นร่วมทีมตัวสูงๆที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับประตูของฝ่ายตรงข้ามเพื่อยิงประตูได้ง่ายอีกด้วย      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งบอลสองมือเหนือศีรษะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

                1.ยืนในท่าการทรงตัวเช่นเดียวกับการส่งลูกสองมือระดับอก จับลูกบอลยกขึ้นเหนือศีรษะ

                2.ออกแรงส่งด้วยกำลังแขนทั้งสองตวัดไปข้างหน้าหักข้อมือช่วยในการส่งลูกบอลออกไปแขนทั้งสองเหยียดให้ปลายนิ้วชี้ไปทางผู้รับฝ่ามือคว่ำลงสู่พื้น

                3.เป้าหมายคือศีรษะหรือสูงกว่าเล็กน้อยถ้ารับลูกระดับต่ำกว่าศีรษะจะทำให้ความแม่นยำในการในการรับลูกบอลน้อยลง

                4.ถ้าต้องการให้การส่งลูกบอลมีความเร็วและแรงมากขึ้นให้ก้าวเท้าที่ถนัดไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกับส่งลูกบอลออกไป

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  

 

กิจกรรม

วิธีสอน

สื่อ / อุปกรณ์

การวัดและการประเมินผล

ขั้นเตรียม 

   1. ให้นักเรียนเข้าแถวตอน 4  แถว เท่าๆกัน ดังรูป

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


2. นักเรียนทำความเคารพ สำรวจจำนวนนักเรียน เครื่องแต่งกาย ความพร้อมทางร่างกาย อุปกรณ์การเรียน

3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

4.นักเรียนยืนขยายแถว 2 ช่วงแขนครูนำบริหารร่างกายตามลำดับขั้น ( 5 - 7 นาที ) ควรระบุท่า

 
   

 

 

 

 

 

 

 


5. วิ่งรอบสนามบาสเกตบอล 2 รอบ

 

-  บรรยายและปฏิบัติ

 

 

      =  ครู

      = นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกหวีด

บัญชีรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

วิธีสอน

สื่อ / อุปกรณ์

การวัดและการประเมินผล

ขั้นอธิบายและสาธิต 

   1. ให้นักเรียนเข้าแถวตอน 4  แถว เท่าๆกัน ดังรูป

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


2. ครูผู้สอนสนทนา ซักถาม ทักษะการการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

3. ครูอธิบายสาธิตท่าการการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

 

4.ให้นักเรียนบางส่วนออกมาร่วมสาธิตการปฏิบัติ

 

 

 

ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกที่ 1  ให้นักเรียนปฏิบัติท่าการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ พร้อมแบบปิดจังหวะและเปิดจังหวะด้วยท่ามือเปล่า

 

 

อธิบายสาธิตให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

 

      =  ครู

      = นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกหวีด

กรวย 

ลูกบาสเกตบอล

 

บันทึกลงในบัญชีรายชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตและมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

วิธีสอน

สื่อ / อุปกรณ์

การวัดและการประเมินผล

แบบฝึกที่ 2  ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน ยืนจับคู่ห่างกันประมาณ 3 เมตร ดังรูป และให้ปฏิบัติท่าการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

 

         
     
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกที่ 3  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

แบบเคลื่อนที่ ดังรูป

 

                                   
                   
             
 
 
     
     
 
 
                   
             
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกที่4  ให้นักเรียนส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

แบบสามเหลี่ยมแล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวที่ส่งบอลไป ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 


ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

 

      =  ครู

      = นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกหวีด

กรวย 

ลูกบาสเกตบอล 

สังเกตการมีส่วนร่วมและความถูกต้องของการฝึกปฏิบัติ

 

 

 

 

 

กิจกรรม

วิธีสอน

สื่อ / อุปกรณ์

การวัดและการประเมินผล

ขั้นนำไปใช้

1. ครูผู้สอนให้นักเรียนเข้าแถวตอนตามกลุ่มทีมดังรูป

2. ครูผู้สอนทำการอธิบายเกม กติกาการแข่งขัน

3.ให้หาตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 1 คนออกมาทำการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ

4.นักเรียนที่ส่งลูกบอลแล้ววิ่ง ไปต่อท้ายแถว ทีมไหนปฏิบัติครบทุกคนก่อนให้นั่งลงทั้งทีมแล้วพูดพร้อมกันว่า   โย้วๆๆ ”  ก่อนเป็นทีมที่ชนะ

 

               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ  

1. ครูผู้สอนเรียกรวม ให้นักเรียนจัดแถวตอน 4 แถว ดังรูป

 
   

 

 

 

 

 

 

 


2. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน   ชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

3. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชักถาม

4. อบอุ่นร่างกาย สำรวจนักเรียน  ตรวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย

5. ครูผู้สอนสั่งเลิกแถว นักเรียนปรบมือ 3 ครั้ง แล้วร้องว่า เฮ้  หัวน้าสั่งทำความเคารพ

 

อธิบายและสาธิตให้นักเรียนปฏิบัติ

      =  ครู

      = นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายสรุปการเรียนการสอน

แลให้นักเรียนชักถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกหวีด

กรวย 

ลูกบาสเกตบอล

 

สังเกตการมีส่วนร่วมและความถูกต้องของการปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน  

 

                ผลการสอน 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติทักษะการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะได้ดี

 

 

ปัญหาอุปสรรค  

นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจฟังแนวทางการปฏิบัติและไม่ตั้งใจปฏิบัติทักษะการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ

 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา  

                หลังจากการเรียนนักเรียนควรหาเวลาว่างหมั่นฝึกซ้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้สอน

       (นายวิวัฒน์  แป้นท้วม )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิวัฒน์ แป้นท้วม

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หมายเลขบันทึก: 386720, เขียน: 20 Aug 2010 @ 21:48 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันที่นี่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

จัดบันทึกใหม่นะครับ ให้เขียนประสบการณืการเป็นกรรมการตัดสินกีฬาครับ

เขียนเมื่อ 

ที่จิงผมทำดีแล้วครับ

แต่ลงเว็บมันเปงงี้ครับ

งง

IP: xxx.19.65.212
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

ครูหนุ่ย
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ 

ขอดูแผนทั้งเทอมได้มั๊ยคะ

บาส
IP: xxx.53.48.171
เขียนเมื่อ 

ขอดูแผนการสอนทั้งเทอมได้ไหมครับ

ก๊อบปี้
IP: xxx.53.230.162
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับเนื้อหาที่มีให้ ดีดีดีครับ