KMกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

pps km. nanthawan
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ในการนำเสนอนี้ทำให้ครูทราบถึงพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนโดยไม่ต้องมีการทดสอบก่อนเรียน

     เมื่อวันที่ 8-9 กค.49 ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณลักษะ ดี เก่ง มีสุข" วิทยากร อ.ไพเราะ  พุ่มมั่น  ศน. เชี่ยวชาญ สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ในการอบรมครั้งท่าน ศน.ได้นำเสนอวิธีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายมาก แต่ได้แนะนำว่าควรคัดเลือกและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสาระการเรียนรู้ ดิฉันลองนำ วิธีการสอนแบบ 4 ส  ของอ.ไพเราะ  พุ่มมั่น  มาจัดการเรียนรู้คณิตฯชั้นป.5 มี 4 ขั้น 8 กิจกรรม ได้จัดไปเพียง 1 ขั้น 2 กิจกรรม ก็ได้เห็นประโยชน์ที่เชื่อมโยง KM กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีขั้นการจัดกิจกรรมดังนี้

ขั้นที่ 1 สำรวจ  จัดกิจกรรมให้เด็กหา/ทบทวนความรู้เดิม

          กิจกรรมที่ 1 คิดค้นคนเดียว ให้นักเรียนบอก เขียนประสบการณ์ความรู้เดิมของแต่ละคน (การเล่า) โดยครูตั้งคำถามให้นักเรียนคิด สำรวจ ค้นหาคำตอบ  เช่น สอนเรื่องเส้นขนาน ก็ถามว่านักเรียนมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเส้นขนาน ให้ต่างคนต่างเขียน

          กิจกรรมที่ 2 คิดวิเคราะห์ร่วมกับเพื่อน ให้นำความรู้แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มซึ่งขั้นตอนนี้ตรงกับ KM  นักเรียนร่วมสรุปความรู้ประสบการณ์เดิมของกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอความคิด หน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ในการนำเสนอนี้ทำให้ครูทราบถึงพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนโดยไม่ต้องมีการทดสอบก่อนเรียน  ครูนักเรียนได้ร่วมกันสรุปความรู้เดิมของทั้งชั้นเรียน  เสริมสิ่งที่นักเรียนเข้าใจผิดเช่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน 2 กลุ่ม นำเสนอว่าเส้นขนานต้องเป็นส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากัน ทำให้นักเรียนกลุ่มอื่นคัดค้านและร่วมแสดงความคิดเห็น เหตุผล ที่ถูกต้อง  นักเรียนต่างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน  

     อีก 3 ขั้นนั้นผู้สอนยังไม่ได้จัดแต่จะขอเล่าย่อๆดังนี้

ขั้นที่ 2 เสริม  เป็นกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ในสาระที่เรียน(ขั้นสอน)

         กิจกรรมที่ 1 หาความรู้ด้วยวิธีหลากหลาย

         กิจกรรมที่ 2  สรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 3  สร้าง   เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนความรู้ที่ได้มาฝึกทักษะ สร้างชิ้นงาน

          กิจกรรมที่ 1 ทำแบบฝึกตามหลักการที่เรียน ค้นคว้างานจากหลักทฤษฎีที่เรียนมา  ฯลฯ

         กิจกรรมที่ 2  สร้างชิ้นงานตามความสนใจ  

ขั้นที่ 4 เสนอ    

        กิจกรรมที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

       กิจกรรมที่  2  การนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน

 

                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคณิตศาสตร์ระดับประถม

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ#kmกับคณิตศาสตร์#สพท.กทม.2#กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 38671, เขียน: 13 Jul 2006 @ 22:30 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 11:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)