ทำอย่างไรให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำอย่างไรให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ คงต้องขึ้นอยู่กับตัวครูและตัวผู้เรียน

ทำอย่างไรให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์  คงต้องขึ้นอยู่กับตัวครูและตัวผู้เรียน

ลักษณะของครูคณิตศาสตร์ของเด็กเก่ง  GotSmiley for FREE! Click Here 

  *   ครูสอนดี      อธิบายรู้เรื่อง    ครูไม่ดุ   ไม่เจ้าอารมณ์    ครูเข้มงวดในการทำการบ้าน   ตรวจการบ้านสม่ำเสมอ      ครูอดทนที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ     ครูใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจ      ครูควรฝึกให้นักเรียนอ่านเอง สรุปเองบ้าง      วิธีสอนของครูควรน่าสนใจ      ครูควรมีความรู้ดี     มีความมั่นใจตนเอง       ครูควรให้โอกาสนักเรียนตอบอย่างอิสระ       ครูสอนโดยเน้นการคิดแก้ปัญหาและเน้นการนำไปใช้

ลักษณะของนักเรียนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้เก่ง  GotSmiley for FREE! Click Here 

  *   สนใจเรียนและเรียนด้วยความเข้าใจ        มีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ดี      ชอบการคิดคำนวณ      เห็นคุณค่าวิชาคณิตศาสตร์       สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้      กล้าซักถามกล้าแสดงออก        ชอบคิดชอบแก้ปัญหา   ฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเองสม่ำเสมอ

  GotSmiley for FREE! Click Here  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์ความเห็น (0)