เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสาระสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณทางสถิติ หรือประมวลผลอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เป็นต้น เมื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก ลองย้อนไปในอดีต โลกนี้กำเนิดมาประมาณ 4,600 ล้านปี มนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์การที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ องค์การที่เจริญเติบโตในอนาคต ต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในโครงสร้างการบริหารงานและการติดต่อสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นประสาทของธุรกิจ ในสังคมสาระสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนในสังคมมีการปรับตัวเพื่อรอรับการเปลี่ยนแปลง มนุษย์ใช้เทคโนโลยีสาระสนะทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนำมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของความรู้ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการการพักผ่อนและบันเทิง รวมทั้งให้โอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัสส์ชนก อยู่นุ่นความเห็น (1)

Mr.manrock
IP: xxx.143.128.68
เขียนเมื่อ 

ขอบใจมากงับที่ให้ความรู้กับผม