ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม นัดพบปะพูดคุยกับนักวิจัย

เพื่อให้ข้อเสนอแนะในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

เวลา 13.00 น.     

ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี