เครื่องหมาย "ไปค์" เป็นเครื่อหมายที่อยู่ติดกับ Back Space รูปร่างเป็นแบบนี้ " |  "

ประโยชน์ของเครื่องหมาย ไปค์ คือ "ใช้ในการหาข้อมูลครั้งละมากๆตัวอย่างเช่น เราต้องการหาคำว่า ทะเล กับอาหารพร้อมๆกันก็ให้ใส่
ทะเล|อาหาร เป็นแบบนี้"