วันนี้ชั้นเรียนได้เรียนเชิญรอง ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รองฯภูรี สุวรรณทัตมาบรรยาย เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา คบ.ชั้นปีที่3

วิทยากรมาถึงแต่เช้า ก่อนเวลาครึ่ง ชม.ได้คุยกันก่อนรายการ ท่านเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนวัดหนองแขมเป็นโรงเรียนในฝัน การทำหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากตั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ท่านยังต้องทำตามมาตรฐานของโรงเรียนในฝันด้วย จึงคิดว่า การที่ท่านรอง ผฮ.มาบรรยายวันนี้นักศึกษาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เคยฟังไปแล้ว

ท่านจบมาทางวิชาเอกภาษาไทย ท่านเป็นนักพูดที่เก่งมาก น่าฟัง  ท่านเล่าแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในฝัน กับสิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

ในแง่วิสัยทัศน์ต้องยอมรับว่า โรงเรียนได้ทำวิสัยทัศน์โรงเรียนจากความต้องการของชุมชน และพยายามผลักดันให้โรงเรียนให้เดินทางไปตามวิสัยทัศน์ได้อย่างน่าชื่นชม โรงเรียนก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างเป็นรูปธรรม  คิดว่า ถ้ามีลูก น่าจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนนี้ หรือถ้าทำงาน ก็อยากไปทำงานที่โรงเรียนนี้

ท่านวิทยากรเตรียมตัวบรรยายมาอย่างดี พูดได้เป็นลำดับ มีสื่อ powerpoint ฉายประกอบคำยรรยาย และมีเอกสารแจกประกอบ ทำให้ฟังและอ่านประกอบกันได้สาระครบถ้วน

                                          (แทรกรูปที่นี่)

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ทีได้รับคัดเลือกจากรอบแรก 921 โรง และต่อมายังได้รับเลือกเป็นโรงเรียน fasttrack อีก ต้องถือว่า ผู้บริหารโรงเรียนมือเยี่ยมชั้นหนึ่งทีเดียว คิดไปแล้วอย่างจะไปเห็นโรงเรียนจริงด้วยตาสักครั้ง(ถ้ามีโอกาส)

สิ่งที่วิทยากรแถมให้ในตอนท้าย คือ การจัดทำหลักสูตรบริหารสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของหลักสูตรสถานศึกษาในอนาคต แท้จริงแล้ว หลักสูตรครู 5 ปีที่นักศึกษาของอาจารย์เรียนอยู่นี้แหละที่เป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน นักศึกาที่สนใจลองหาความรู้ดูนะครับ

ระหว่างทานข้าวเที่ยงด้วยกัน  ดร.เตือนใจได้เรียนเชิญ รองฯภูรี มาเป็นวิทยากรพูดให้พี่นักศึกษาปริญญาโทฟังในเรื่องเดียวกันนี้ ในวันอาทิตย์หน้านี้ด้วย

ส่วนอาจารยกฤษดารับปากว่า จะไปช่วยโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมพัฒนาให้ครูในโรงเรียนทำวิจัยในชั้นเรียน

มีนักศึกษาสนใจที่จะไปทำกับอาจารย์ใหมครับ???????