ระบบส่งเสริมการเกษตร ตอนที่2

องค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตรได้แก่การทำงานในพื้นที่และการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่

ขอต่อจากครั้งที่แล้วรายละเอียดขององค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การทำงานในพื้นที่ และการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่

    การทำงานในพื้นที่ หมายถึงวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอซึ่งกำหนดวิธีการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการและปฏิบัติ ดังนี้

      1. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตรและมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

      2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชน คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเองได้

      3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยการพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายในระดับตำบลมาขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนด้วยตนเอง

      4. บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

         4.1 เป็นผู้อำนวยความสะดวก

         4.2 เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และกระตุ้น

         4.3 เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่ด้านวิชาการตามความเหมาะสมของพื้นที่

          4.4 เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

          4.5 เป็นผู้ให้บริการและถ่ายทอดความรู้วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

          4.6 เป็นผู้ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

      5. สำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และดำเนินการต่างๆ ดังนี้

          5.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

          5.2 ส่งเสริมพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

          5.3 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริมการเกษตร

          5.4 ประสานและอำนวยความสะดวกในการบริการเกษตรกร

          5.5 จัดประชุมสำนักงานเกษ๖รอำเภอประจำเดือน ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 เพื่อการบริหารงานและเสริมสร้างความรู้ภายในหน่วยงาน

สำหรับการสนันสนุนการทำงานในพื้นที่โปรดติดตามต่อไป

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แมวนักส่งเสริมความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.18
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยม พักผ่อนเดือนกว่าแล้วนะครับ