"เข็มทิศกับการวางแผนชีวิต"

 

 

                 เข็มทิศ จากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายว่า...

                 เข็มทิศ (อังกฤษ: magnetic compass) คือเครื่องมือสำหรับใช้หาทิศทาง มีเข็มแม่เหล็กที่แกว่งไกวได้อิสระในแนวนอนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กโลก และที่หน้าปัดมีส่วนแบ่งสำหรับหาทิศทางโดยรอบ เข็มทิศจึงมีปลายชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ (อักษร N หรือ น) เมื่อทราบทิศเหนือแล้วก็ย่อมหาทิศอื่นได้โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านขวามือเป็นทิศตะวันออก ด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตก ด้านหลังเป็นทิศใต้ การบอกทิศทางในแผนที่โดยทั่วไป คือการบอกเป็นทิศที่สำคัญ 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกละเอียดเป็น 8,16 หรือ32ทิศก็ได้

การบอกทิศทางแบบอะซิมุท (Azimuth)

                   เป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการบอกทิศทาง คือวัดขนาดของมุมทางราบที่ วัดจากแนวทิศเหนือหลักเวียนตามเข็มนาฬิกามาบรรจบกับแนวเป้าหมาย ที่ต้องการมุมทิศอะซิมุทนี้จะมีค่าตั้งแต่ 0-360 องศา และเมื่อวัดมุมจากเส้นฐานทิศเหนือหลักชนิดใดก็เรียกทิศเหนือตามหลักนั้น

การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing)

                  คือการบอกทิศทางเป็นค่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัดจากแนวทิศเหนือหลักไปยังแนวเป้าหมายในทิศทางตะวันออกหรือตะวันตก หรือวัดจากแนวทิศใต้หลักไปแนวเป้าหมายทิศตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้นขนาดของมุมแบริงจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเริ่มต้นด้วยทิศหลัก เช่นทิศทาง AB เบนจากทิศเหนือไปทิศตะวันตกเป็นมุม 75 องศา เรียกทิศทาง AB นั้นว่า มีมุมแบริง 75 องศาตะวันตก

                  จากที่กล่าวมาข้างต้น  คือ  คำจำกัดความของ คำว่า  "เข็มทิศ"...แต่เมื่อเรานำความหมาย + ลักษณะอาการของเข็มทิศ...มาใช้กับชีวิตคนเราแล้ว  เปรียบเสมือนเป็นสิ่งนำทางให้ตัวเราเดินไปในทิศทางที่เราต้องการจะเดินไป...ในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน...เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเราวาดหวังเอาไว้...

                  สำหรับ  "การวางแผนชีวิต"...เป็นการที่ตัวเราตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า...เราจะเดินไปอยู่ ณ จุด ๆ ใด ในอนาคต...ในการวางแผนชีวิต นั้น  เราจะคำนึงว่า  "จุดที่เราจะไปอยู่หรือต้องการให้เป็นจริงในอนาคตนั้น...จะต้องดีกว่าปัจจุบัน  คือ  เราต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม...โดยความหมายของคำว่า "เข็มทิศ" กับ "การวางแผนชีวิต" จะคล้าย ๆ กัน...คือ   เป็นเครื่องมือนำทางให้ประสบผลสำเร็จ...เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้...อาจกล่าวได้ว่า...การวางแผนชีวิต  มีความหมายมากกว่า "เข็มทิศ"...เพราะจะรวมถึงผลของความสำเร็จที่อาจเป็นไปได้...(คือจะทราบและเห็นผลของการที่เราได้กระทำไว้)...แต่เข็มทิศ  เป็นเพียงเครื่องมือที่นำไปสู่ทิศทางที่เราต้องการไป...โดยไม่ทราบว่าที่ ตรงนั้น จะเป็นอย่างไร?...

                  แต่ทั้งสองคำ  เป็นคำที่สร้างความหมายดี ๆ ให้กับการใช้ชีวิตของคนเรา...คนเราถ้ามีการวางแผนชีวิตที่ดี  โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็ก ๆ หรือ หนุ่ม - สาว  เพราะเป็นช่วงที่เรามีกำลัง  มีแรงกาย  แรงใจ  ในการทำงานแล้ว...จะทำให้มีโอกาสที่ดีกว่าคนเราที่มิได้เตรียมตัว  เตรียมใจ  ในการวางแผนชีวิตไว้...ซึ่งจะทำให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างความคิด ความเป็นอยู่  ในบั้นปลายของชีวิต...แต่สิ่งที่ทุกคนต้องพบในบั้นปลายของชีวิตและต้องการ  นั่นคือ  "ความสุขกาย  ความสุขใจ"  (การไม่เจ็บป่วย + ความพึงพอใจ)  ที่คนเราจะได้รับ  แต่เนื่องจากบริบทของแต่ละคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงนั้นมีความแตกต่างกัน  จึงทำให้สภาพความสุขกาย ความสุขใจ การไม่เจ็บป่วยและความพึงพอใจในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน...

                  ดังนั้น  ทำให้เราเห็นว่า  การที่จะทำอะไร?  ควรมีการวางแผนชีวิต  ตั้งแต่เด็ก  หรือเป็นหนุ่ม - สาว...เพราะจะทำให้เห็นช่วงระยะเวลาที่เราได้คิด ได้ทำ...ซึ่งจะเห็นผลในช่วงที่เรามีอายุมากขึ้น...คนที่มีการวางแผนชีวิต  จะทำให้ได้เปรียบคนที่ไม่คิดจะวางแผนชีวิต...เพราะการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้มีการเตรียมตัว  เตรียมความพร้อม  หากวันหนึ่งวันใด  เราแก่ตัวลง...เราจะได้ไม่เหนื่อย...เพราะเราได้เตรียมตัว + เตรียมความพร้อมมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรก...เรียกว่า  "เราเหนื่อยตอนต้น  ดีกว่า  เรามาเหนื่อยตอนเราไม่มีแรง"...